Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
•Administratorem danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy SądzieRejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska
• Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku
z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu
wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii
komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie
funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
• Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących
czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji
tych umów.
• Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:
– pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu
Postępowania Cywilnego
– od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
• Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
• Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie
w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww.
danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień
określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Roman Kwiecień e-mail: iod.katowice.001@komornik.pl.